Többféle módszer is létezik, és mindegyik másra való. A legfontosabb jó tanács, amit adhatok, hogy a magára valamit is adó asztrológus ne csupán egyetlen módszert alkalmazzon, mert azzal a saját maga tisztánlátását korlátozza. Ezzel szemben, ha veszi a fáradságot és hajlandó a folyamatnak több időt áldozni, élesebben és érthetőbben rajzolódhatnak ki a küszöbön álló változások.

1. A Szekunder Direkció (más néven Progresszió) a lélek lassú, belső fejlődésének irányát mutatja. Nem jelez valódi életeseményeket, mégis lényeges, hiszen a változások gyökerei mindig magunkból, saját belső késztetéseinkből eredeztethetők. Ebben az előrejelzésben csupán a Hold halad elég gyorsan ahhoz, hogy sok új fényszöget és jegyváltást hozzon létre, s ezáltal a belső átalakulás jelzőfényévé, illuminátorává válik. A Progressziós Tengelyek (Aszcendens-Deszcendens, MC-IC) jegyváltásai jóval ritkábbak, ezért nagyobb jelentőséggel is bírnak, mert nemcsak átszínezik a születési képletet, hanem végérvényesen át is alakíthatják a fizikai testet (Aszcendens), a társsal kapcsolatos vágyakat, elvárásokat (Deszcendens), az életcélokat, a karriert, a jövőképet (MC) és az otthonhoz, a családhoz, a karmikus gyökerekhez fűződő hozzáállást (IC).

Elv: 1 nap valódi bolygó mozgásai = 1 év lassú, belső fejlődése

Alkalmazás: A születést követő minden egyes nap tényleges csillagállásai az efemeridában az azonos számú évnek felelnek meg (például a 35. nap a 35. évre, a 48. nap a 48. évre utal, stb.). Az így keletkezett Progressziós Képlet önmagában is megmutatja egy adott időszak fő tendenciáit, mert nyomon követhető belőle a lélek lassú, belő fejlődésének iránya és azok a változások, amelyek meglépésére a belső indítatást követően képesek lehetünk. Csupán a személyes bolygók (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars), és a tengelyek progressziós mozgása a fontos, mivel a külső bolygók előrehaladása olyannyira lassú, hogy gyakran egy egész életen át sem hoznak létre új fényszögeket (ha egy emberöltőt 80-90 évnek veszünk, a progresszióban 80-90 nap valós mozgása is legfeljebb 1-2 fok az Uránusz, a Neptunusz, vagy a Plútó esetében). A két sorsbolygó, a Jupiter és a Szaturnusz haladása is viszonylag lassú, az előbbié egy emberöltő alatt általában 10-15 fok, az utóbbié szinte mindig 10 alatt marad, ezért itt is inkább bepontosodhatnak a születéskor még tág fényszögek, új hatás csak nagyon ritkán alakul ki. A Progressziós képletben a teljesen pontos, vagyis 1 fokon belüli fényszögek vehetők csupán figyelembe. A Progressziós Hold útja további számításokat igényel. A Hold napi haladása 12 fok körül van, s mivel az előrejelzések hatótávolsága (orbisz) 1 fok, egy évre vetítve 1 foknyi haladás történik havonta, tehát minden hónapban új fényszögek jöhetnek létre. Ezek a fényszögek sem jeleznek életeseményeket, inkább arra adnak támpontot, hogy „mire vetül a fény,” vagyis mivel foglalkozunk tudat alatt.

Orbisz: 1º

Előnye: Mivel a bolygók valódi haladásán alapul, nagyon megbízható előrejelző módszer, amely a Lélek Útját írja le, lassan kibontakozó belső fejlődésének hosszú távú irányára utal. További ablakok nyílnak a jövőre, ha megfigyeljük, milyen fényszögeket vetnek a progressziós égitestek és sarkalatos pontok a születési horoszkópra.

Hátránya: Nem mutat tényleges életeseményeket, ráadásul fiatal korban ez a módszer kevésbé használható, mert általában nem haladnak eleget a bolygók és tengelyek ahhoz, hogy új fényszögek jöhessenek létre.-

Progressziós Holdfázis utal a leginkább arra, hogy az adott, három-négy évig tartó időszak milyen jellegű: új dolgokba belekezdő, tapasztalatgyűjtő, építkező, szintetizáló, vagy éppen rendrakó, nagytakarító, lomtalanító. Az emberi élet is ciklusokba rendeződik, éppúgy, mint a természetben előforduló folyamatok, s ennek tükörképe a Progressziós Holdfázis.

Elv: a születési holdfázishoz viszonyított progressziós Nap és Hold helyzete.

Alkalmazás: Mivel ez a fázis a valóságban 29,5 napot vesz igénybe, ugyanennyi évre vonatkozik. A kiindulópont mindig a születéskori Holdfázis. Egy-egy fázis időtartama 3,5-4 nap, ami ugyanennyi évnek felel meg.

Értelmezése hasonló, mint a születési horoszkópban (az Újhold mindig új dolgok indítása, a Telihold mindig a szintézis időszaka, stb.). A Progressziós Hold két-két és fél évig jár egy jegyben, amely során a születéskori Hold jegye átszíneződik. Különös késztetések bukkanhatnak fel a lélek mélyén, ismeretlen vágyak formálódhatnak meg, sokszor nem is értjük, honnan, mitől jönnek létre bennünk e folyamatok.

2. A Primer Direkció – csakúgy, mint a Napív – a Hős Útja, hiszen az előbbi a Nap szimbolikus, az utóbbi pedig valóságos mozgásán alapul, az asztrológiai Nap pedig az egó, az életerő képviselete. Mivel a Primer Direkció a Nap átlagos haladásán alapul, véleményem szerint csak végső esetben használható, amikor nem áll rendelkezésünkre számítógépes program, vagy elegendő idő a számítások elvégzéséhez, mégis szükség van nagyobb életesemények viszonylagos meghatározására.

Elv: 1º = 1 év

Alkalmazás:  Minden bolygót illetve sarkalatos pontot 1º-kal tolunk előre évente (retrográd bolygó esetében is, nem számít, hogy a születéskor visszafelé haladt), és megnézzük, hogy milyen új fényszögek keletkeznek a születési horoszkóp állásaihoz képest.

Orbisz: 1º

Előnye: Könnyű kiszámolni és sok új fényszög keletkezik, ami segíthet az értelmezésben. Az egy éven át ható alap tendenciákat mutatja meg.

Hátránya: Nem alapul valódi bolygó haladáson és pontatlan, nem köthető konkrét bolygó haladáshoz, vagy bepontosodáshoz.

3. A Napív a Primer Direkcióval szemben valóságos mozgáson alapul, mivel a születéskori Nap helyzetéből indul ki, s annak progressziós előrehaladását követi, amely minden esetben egyedi és jellemző a horoszkóp tulajdonosára, s olyan történések mozgatórúgója, amelyeket mi magunk határozunk el. Éppen ezért a Primer Direkcióval szemben ez a módszer sokkal inkább felfogható a Hős Útjaként, mert az egó fejlődését, életerejének és belső késztetéseinek alakulását írja le.

Elv: A Nap születési pozíciója és az adott év progressziós Napjának helyzete közötti ív hosszúsága, amelyet hozzáadunk minden születési bolygóhoz és sarkalatos ponthoz, s ennyivel eltolunk az Ekliptikán.

Alkalmazás: Az így kapott értékeknek megfelelő bolygóállásokat felrajzoljuk a születési horoszkópra és megnézzük a keletkező új fényszögeket.

Orbisz: 1º

Előnye: A Nap valódi haladásán alapul, tehát az egó tudatos fejlődésének irányára ad támpontot. Olyan cselekedeteket jelez, amelyeket mi magunk indítunk el.

Hátránya: nincs. 

4. A Napvisszatérés, más néven Szolár Revolúció nagyon sok asztrológus kedvence, pedig csupán arra jó, hogy megmutassa, mivel kell egy adott évben feltétlenül szembesülnünk, s általában nem jelez konkrét, időhöz köthető eseményeket. Ráadásul szerintem csak szimbolikus értelmezési lehetőségeket ad, és különösen olyan szülöttek esetében lényeges igazán, akik nagyon kevés szabad akaratot hagytak maguknak, amikor a köztes létben megtervezték az inkarnáció körülményeit.

Elv: Minden év születésnapján felállíthatunk egy olyan horoszkópot, amelyben a Nap pontosan azt a hosszúsági pozíciót éri el (fokban, percben és másodpercben kifejezve), mint a születés pillanatában.

Alkalmazás: Önállóan értelmezhetjük a kapott új állásokat (asztrológiai pillanatképként), de a születési horoszkópra is rávetíthetjük. A leglényegesebb a felkelő jegy (Aszcendens) meghatározása (az éves energiamintázat, amelyen keresztül a külvilággal érintkezünk); uralkodó bolygójának kozmikus helyzete (segítő és akadályozó körülmények, amelyeket tudatosan élünk meg); a Nap háza (a legfontosabb életterület); a Hold kozmikus helyzete (segítő és akadályozó körülmények, amelyeket ösztönösen élünk meg); a pontos fényszög konfigurációk (a leglényegesebb témák). A tradicionális asztrológia alapszabálya, hogy egy előrejelzéskor keletkező fényszöget akkor értelmezünk fontosnak, ha a két bolygó között eredetileg is volt fényszög kapcsolat, de meg kell jegyeznem, hogy ez koránt sincs mindig így.

Előnye: Megmutatja az év fontosabb eseményeit, energia-mintázatát. Támpontot ad arról, hogy mi az, ami elkerülhetetlennek tűnik.

Hátránya: Csak akkor lehet kiszámítani, ha egészen pontos születési idő áll rendelkezésre, különben nincs megbízható állása a Napnak (egy adott napon 1 foknyit halad az égen a Nap, s ezalatt 12 Állatövi jegy fordul körbe az Ekliptikán, vagyis mind a 12 lehet felkelő jegy, a Nap pedig mind a 12 házba eshet). Véleményem szerint azoknál értelmezhető igazán, akik nagyon kevés szabad akarattal rendelkeznek, mert túlságosan sarkítottan jelez eseményeket s ezáltal nem hagy túl sok szabad mozgásteret.

5. Sokan kedvelik a különösen érdekes, kiemelt időszakok vizsgálatára a Holdvisszatérést, más néven Lunár Revolúciót is, amely egy-egy hónap fontosabb eseményeit jelzi. Ezt az előrejelzést ne használjuk önállóan, sokkal inkább segédképletként hasznos.

Elv: Minden hónapban felállíthatunk egy olyan horoszkópot, amelyben a Hold pontosan azt a hosszúsági pozíciót éri el (fokban, percben és másodpercben kifejezve), mint a születés pillanatában.

Alkalmazás: A Hold 28 naponként érkezik vissza ugyanoda, ahol a születésünkkor állt, tehát ez a képlet egyhónapos előrejelzésekhez használható. Egy adott hónap eseményeinek várható irányultságát pontosítja és finomítja a Napvisszatérés képlethez képest.

Előnye: Főleg a tudatalatti fejlődésére vonatkozik, és akkor érdemes használni, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott időszakban milyen lelki hatások érhetnek. Megmutatja az adott hónap tudat alatt megélt eseményeit, energia-mintázatait. Támpontot ad arról, hogy mi az, ami abban a hónapban elkerülhetetlennek tűnik.

Hátránya: Kiegészítő információ és viszonylag rövid időszakra vonatkozik.

6. A leglényegesebb előrejelző technika, amely a kívülről ható folyamatokat írja le, az égen ténylegesen átvonuló Tranzitok valódi bolygó mozgásokon alapulnak. A Hold és a Nap tranzitjai hangulati változásokat okoznak csupán, a Merkúr pedig akkor lényeges, ha hivatalos értesítést, fontos levelet vagy emailt várunk. A Vénusz a harmóniáért, lelki békéért, erotikus vágyakért, s a pénz teremtő képességekért felelős, de tranzitjai a jó hangulaton kívül nem sok vizet zavarnak. A Mars indítja be a lassúbb folyamatokat és aktivitást, harcokat, küzdelmeket, baleseteket jelez. A Jupiter jótékony hatását sokszor képtelenek vagyunk felhasználni, mert túlságosan ellustít, a Szaturnusz leckéi azonban minden esetben komoly leckéket, s gyakran megoldandó nehézségeket hoznak. Az Uránusz a robbanásszerű változásokért és a váratlan eseményekért felelős, hatása hirtelen és kiszámíthatatlan. A Chiron a karmikus sebekkel szembesít, s gyakran betegségek formáját ölti. A Neptunuszhoz általában nem köthetők életesemények, csupán homályos vagy spirituális élmények. A Plútó tranzitok felelnek az élünket gyökeresen átalakító folyamatokért.

Elv: A bolygók valódi állásának figyelembe vétele az Ekliptikán egy adott időszakban.Alkalmazás: A bolygók tényleges haladását vetjük össze a születési horoszkóppal. Főleg a transzcendens bolygók, a Jupiter és a Szaturnusz fontosak, a személyes bolygók közül csak a Marsot figyeljük (és ritkább esetben a Vénuszt). A tranzitok szorosan kapcsolhatók az életciklusokhoz (amelyeket főleg a Szaturnusz és Uránusz fényszögek jeleznek).

Orbisz: Minden bolygónál más, ezért érdemesebb időben (és nem fokban) meghatározni, amely általában megelőzi a bepontosodást. Mars: 1-2 nap. Jupiter: 2-3 hét. Szaturnusz: 1 hónap, retrográd mozgás esetén 4-6 hónap. Chiron: 1-2 hét. Uránusz: a bepontosodás előtti napok, ill. a retrográd mozgásokat is tartalmazó egész időszak (az úgynevezett lasszó-tranzitok ideje), vagyis akár 1-1 1/2 év. Neptunusz: 1-2 év. Plútó: 2 év. A konkrét bepontosodás (0º orbisz) minden esetben a legfontosabb időszak, de nem biztos, hogy tudatosodik. Ha lasszó tranzitról van szó, akkor általában hét fontos momentum figyelhető meg: a három pontos fényszög állás, a két stactionális időpont, és a két Nap oppozíció.

Előnye: Könnyű követni, mert mindig külső eseményeket jelöl (a Neptunusz kivételével, amely vonatkozhat belső, spirituális fejlődésre is).

Hátránya: Nem derül ki belőle, hogy az egyén hogyan fog reagálni a külső hatásokra, tehát viszonylag könnyű félreértelmezni. Az asztrológusnak itt a legnehezebb megállni, hogy „jó tanácsokat” adjon.

7. Az Újholdak és Teliholdak nem alkalmasak előrejelzésre, viszont mi magunk remekül felhasználhatjuk őket, ha tudatosan készülünk ezekre az időszakokra.

Elv: Megnézzük, hogy az adott időszakban az egyes jegyekben hány fokra és percre esnek az Újholdak illetve Teliholdak.Alkalmazás: Minden Újholdnak, minden Teliholdnak beteljesedő energia-mintázata van, amelyeket akkor használhatunk fel, ha helyük fényszögkapcsolatba kerül a születési bolygókkal. Megfigyelhető, hogy néhány hónapos időszakon belül az

Újholdak mindig azonos fokokra esnek az egymást követő jegyekben, tehát ugyanazokkal a bolygókkal fognak fényszögkapcsolatba kerülni. Mivel 30º-ként követik egymást, a fényszögek jellege is ekképpen változik, vagyis 30º-kal nő illetve csökken. Ezért az egymás után következő Újholdak értelmezhetők folyamatként is: segítő és feszítő energiák váltakoznak hónapról hónapra, amely során fontossá válnak azok a bolygók, amelyeket az Újholdak bevilágítanak, majd egyszer csak orbiszon kívül kerülnek. Kiemelten lényeges, ha az Újholdat vagy Teliholdat Nap- vagy Holdfogyatkozás kíséri.Orbisz: 1º –  2º, hatása az Újholdat illetve Teliholdat követő két hét, kivéve abban az esetben, ha Nap- vagy Holdfogyatkozás van, mert ilyenkor az időszakot megelőző hetek is fontosak.

9. Életciklusok értelmezése

Elv: A külső bolygók mindegyikéhez kapcsolódnak úgynevezett „életciklusok,” amelyeket a bolygók önmagukkal alkotott fényszögei határoznak meg. Ezek egy adott időszakban annyira lényegesek lehetnek, hogy minden más hatásnál erősebben érvényesülnek az egyén életében, érdemes tehát mindenképpen megvizsgálni őket.

Vannak egyetemesen fontos fényszögkapcsolatok, amelyek mindenkinek az életében meghatározóak, mert az emberré válás szimbolikus fejlődési állomásai. Egyéni hatásuk főleg azon múlik, hogy milyen az adott bolygó kozmikus helyzete a horoszkópban és mennyire érzékenyen reagál rájuk az adott személy.